SLA

ภาพกิจกรรม ทั้งหมด »

เอกสารเผยแพร่และเอกสารดาว์นโหลด ทั้งหมด »

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ IT 2566-2570.pdf
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ IT 2566-2570
Gap Analysis.pdf
Gap Analysis66
Information Governance.pdf
Information Governance
ความเสียง 63.pdf
ความเสี่ยง 63
ความเสียง 64.pdf
ความเสี่ยง 64

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ


นายแพทย์กนก พิพัฒน์เวช

(รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ)


โสภา อิสระณรงค์พันธ์

(หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์)

ระบบอื่นๆ