Info

ภาพกิจกรรม ทั้งหมด »

รับการประเมิน TMI Level 3 รับการประเมิน TMI Level 3

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ


นายแพทย์กนก พิพัฒน์เวช

(รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ)


โสภา อิสระณรงค์พันธ์

(หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์)

ระบบอื่นๆ