เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

3/12/19). Digital tranformation133 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน160 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ104 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital230 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62319 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen467 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN430 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management462 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 359 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual503 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual389 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency382 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ500 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-2565715 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน393 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)417 19/9/16). Capacity Management392 19/9/16). Software Development Quality Control337 19/9/16). Clinical Data Quality Control234 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management330 19/9/16). Security Management247 19/9/16). IT Risk Management361 19/9/16). IT Master Plan252 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ198 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ240 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ246 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ263 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์584 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย246 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1145 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน154 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557182 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware180 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ172 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน129 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข144 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค127 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล126 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน141 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS467 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care154 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)146