เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

15/8/22). HA มาตรฐานฉบับที่ 5 เผยแพร่240 15/8/22). เกณฑ์ประเมิน TMI_นำร่อง217 27/5/22). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ482 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ289 25/4/22). คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำโรงพยาบาลน่าน244 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอภิบาลสารสนเทศ281 25/4/22). คำสั่งโรงพยาบาลน่าน เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่273 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบอภิบาลสารสนเทศ 2565217 9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)981 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual686 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง659 8/11/20). การป้องกันไวรัส488 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต555 8/11/20). การใช้งานอีเมล์485 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์456 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก395 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา268 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน377 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ287 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ330 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย328 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล374 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file294 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล319 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม391 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)404 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563300 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-2563294 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.2563352 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-2563338 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน350 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน425 3/12/19). Digital tranformation593 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน1005 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ578 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital702 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62859 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen925 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN828 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management927 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 782 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual1030 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual777 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency830 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1079 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-25651486 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน892 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)991 19/9/16). Capacity Management870 19/9/16). Software Development Quality Control782 19/9/16). Clinical Data Quality Control542 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management806 19/9/16). Security Management571 19/9/16). IT Risk Management889 19/9/16). IT Master Plan663 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ547 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ585 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ696 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ775 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์1274 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย595 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์3757 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน504 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557551 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware506 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ608 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน359 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข413 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค364 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล362 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน399 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS2723 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care420 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)557