เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

15/7/19). Digital Transformation Nanhospital49 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62130 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen291 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN247 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management282 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 211 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual291 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual250 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency258 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ370 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-2565426 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน254 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)248 19/9/16). Capacity Management286 19/9/16). Software Development Quality Control217 19/9/16). Clinical Data Quality Control138 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management180 19/9/16). Security Management151 19/9/16). IT Risk Management244 19/9/16). IT Master Plan157 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ128 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ152 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ157 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ180 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์340 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย156 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์691 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน99 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557126 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware129 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ101 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน78 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข95 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค78 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล90 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน81 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS190 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care107 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)91