เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)14 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual7 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง11 8/11/20). การป้องกันไวรัส11 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต13 8/11/20). การใช้งานอีเมล์9 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์10 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก6 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา4 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน6 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ7 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ9 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย6 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล4 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file4 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล1 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม5 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)8 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.25634 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-25634 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.25634 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-25631 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน3 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน1 3/12/19). Digital tranformation267 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน346 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ219 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital340 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62440 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen584 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN540 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management569 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 444 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual621 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual484 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency471 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ597 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-2565883 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน526 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)579 19/9/16). Capacity Management468 19/9/16). Software Development Quality Control408 19/9/16). Clinical Data Quality Control295 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management428 19/9/16). Security Management316 19/9/16). IT Risk Management459 19/9/16). IT Master Plan326 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ254 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ308 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ315 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ325 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์755 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย311 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1637 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน220 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557241 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware242 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ282 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน182 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข188 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค175 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล171 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน193 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS827 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care196 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)199