เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

15/8/22). HA มาตรฐานฉบับที่ 5 เผยแพร่84 15/8/22). เกณฑ์ประเมิน TMI_นำร่อง84 27/5/22). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ299 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ193 25/4/22). คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำโรงพยาบาลน่าน150 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอภิบาลสารสนเทศ196 25/4/22). คำสั่งโรงพยาบาลน่าน เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่184 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบอภิบาลสารสนเทศ 2565130 9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)883 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual623 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง592 8/11/20). การป้องกันไวรัส437 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต497 8/11/20). การใช้งานอีเมล์441 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์409 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก327 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา227 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน292 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ237 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ279 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย274 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล319 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file249 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล239 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม330 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)344 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563244 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-2563239 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.2563297 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-2563284 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน269 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน360 3/12/19). Digital tranformation527 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน913 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ527 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital656 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62794 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen876 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN775 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management874 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 729 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual982 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual720 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency774 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ996 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-25651387 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน823 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)924 19/9/16). Capacity Management803 19/9/16). Software Development Quality Control710 19/9/16). Clinical Data Quality Control490 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management762 19/9/16). Security Management532 19/9/16). IT Risk Management832 19/9/16). IT Master Plan604 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ501 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ533 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ650 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ701 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์1205 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย549 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์3249 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน452 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557499 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware464 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ551 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน329 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข369 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค330 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล329 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน365 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS2438 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care391 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)498