เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ55 25/4/22). คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำโรงพยาบาลน่าน46 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอภิบาลสารสนเทศ43 25/4/22). คำสั่งโรงพยาบาลน่าน เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่31 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบอภิบาลสารสนเทศ 256534 9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)680 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual512 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง460 8/11/20). การป้องกันไวรัส377 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต408 8/11/20). การใช้งานอีเมล์355 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์359 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก221 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา189 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน237 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ191 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ231 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย216 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล221 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file200 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล196 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม258 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)277 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563197 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-2563188 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.2563242 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-2563230 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน214 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน270 3/12/19). Digital tranformation477 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน787 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ408 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital557 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62699 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen807 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN734 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management818 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 682 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual934 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual672 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency680 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ827 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-25651283 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน764 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)814 19/9/16). Capacity Management708 19/9/16). Software Development Quality Control603 19/9/16). Clinical Data Quality Control451 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management650 19/9/16). Security Management476 19/9/16). IT Risk Management701 19/9/16). IT Master Plan540 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ455 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ483 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ575 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ550 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์1124 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย484 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2790 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน409 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557425 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware408 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ483 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน296 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข310 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค295 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล291 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน326 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS2075 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care351 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)437