เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

3/12/19). Digital tranformation192 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน226 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ161 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital283 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62374 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen527 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN490 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management512 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 406 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual561 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual440 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency424 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ543 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-2565785 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน449 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)520 19/9/16). Capacity Management431 19/9/16). Software Development Quality Control374 19/9/16). Clinical Data Quality Control267 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management378 19/9/16). Security Management282 19/9/16). IT Risk Management414 19/9/16). IT Master Plan289 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ226 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ272 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ280 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ295 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์657 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย280 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1344 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน171 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557211 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware214 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ208 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน157 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข167 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค152 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล154 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน168 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS597 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care178 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)172