เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

19/5/23). แผนแม่บทยุทธศาสตร์ IT 2566-257043 16/5/23). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 68 30/3/23). Gap Analysis66126 30/3/23). Information Governance120 30/3/23). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน69 29/3/23). ความเสี่ยง 6383 29/3/23). ความเสี่ยง 6469 29/3/23). ความเสี่ยง 66124 29/3/23). การจัดการศักยภาพ100 29/3/23). แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลน่าน ประจำปี 256656 15/8/22). HA มาตรฐานฉบับที่ 5 เผยแพร่924 15/8/22). เกณฑ์ประเมิน TMI_นำร่อง891 27/5/22). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1166 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ935 25/4/22). คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำโรงพยาบาลน่าน828 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอภิบาลสารสนเทศ874 25/4/22). คำสั่งโรงพยาบาลน่าน เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่894 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบอภิบาลสารสนเทศ 2565791 9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)1620 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual1260 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง1230 8/11/20). การป้องกันไวรัส1059 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต1132 8/11/20). การใช้งานอีเมล์1047 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์1012 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก956 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา824 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน944 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ849 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ894 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย891 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล950 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file850 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล882 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม979 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)986 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563896 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-2563864 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.2563918 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-2563903 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน945 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน1006 3/12/19). Digital tranformation1152 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน1629 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ1145 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital1266 19/4/19). ความเสี่ยงปี 621436 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen1523 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN1389 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management1514 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 1360 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual1617 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual1331 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency1389 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1646 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-25652118 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน1461 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)1568 19/9/16). Capacity Management1460 19/9/16). Software Development Quality Control1365 19/9/16). Clinical Data Quality Control1118 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management1367 19/9/16). Security Management1126 19/9/16). IT Risk Management1476 19/9/16). IT Master Plan1246 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1096 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ1147 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ1272 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ1355 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์1858 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย1153 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4650 21/7/14). อุปกรณ์ไอที25571109 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware1070 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล916 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน952 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS3487 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care972 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)1125