เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

3/12/19). Digital tranformation56 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน78 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ49 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital165 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62256 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen412 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN376 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management402 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 316 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual409 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual333 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency343 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ452 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-2565570 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน346 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)344 19/9/16). Capacity Management359 19/9/16). Software Development Quality Control293 19/9/16). Clinical Data Quality Control204 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management272 19/9/16). Security Management222 19/9/16). IT Risk Management325 19/9/16). IT Master Plan223 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ175 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ213 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ222 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ238 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์501 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย219 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์972 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน129 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557165 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware165 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ138 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน107 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข125 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค107 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล117 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน124 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS318 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care140 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)125