เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)469 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual361 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง315 8/11/20). การป้องกันไวรัส268 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต311 8/11/20). การใช้งานอีเมล์260 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์250 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก157 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา129 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน155 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ127 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ155 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย140 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล150 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file130 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล132 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม183 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)190 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563128 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-2563144 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.2563162 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-2563145 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน156 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน171 3/12/19). Digital tranformation417 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน666 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ368 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital501 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62634 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen745 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN681 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management758 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 595 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual864 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual621 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency606 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ753 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-25651194 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน704 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)758 19/9/16). Capacity Management631 19/9/16). Software Development Quality Control507 19/9/16). Clinical Data Quality Control400 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management586 19/9/16). Security Management416 19/9/16). IT Risk Management624 19/9/16). IT Master Plan457 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ365 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ423 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ487 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ469 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์1037 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย435 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2441 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน346 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557348 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware354 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ440 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน266 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข281 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค271 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล260 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน288 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS1727 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care313 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)329