เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)136 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual104 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง100 8/11/20). การป้องกันไวรัส93 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต94 8/11/20). การใช้งานอีเมล์73 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์72 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก48 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา28 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน40 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ43 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ56 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย49 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล38 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file38 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล38 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม75 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)67 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.256337 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-256349 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.256361 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-256345 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน53 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน54 3/12/19). Digital tranformation302 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน439 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ248 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital373 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62482 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen606 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN575 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management613 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 464 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual655 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual534 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency497 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ633 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-2565972 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน568 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)612 19/9/16). Capacity Management489 19/9/16). Software Development Quality Control429 19/9/16). Clinical Data Quality Control315 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management474 19/9/16). Security Management337 19/9/16). IT Risk Management491 19/9/16). IT Master Plan361 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ283 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ338 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ342 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ355 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์830 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย337 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1858 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน252 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557267 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware265 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ327 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน202 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข208 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค197 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล188 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน210 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS1051 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care216 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)219