เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

7/7/23). ประกาศระเบียนปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์.(Social.Media) 2566155 27/6/23). DATA CENTER 66221 26/6/23). การจัดเก็บและส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ153 22/6/23). (admin)คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน66183 22/6/23). (user)คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน66152 22/6/23). การบริหารจัดการความเสี่ยง2566202 14/6/23). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ188 19/5/23). แผนแม่บทยุทธศาสตร์ IT 2566-2570282 16/5/23). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 271 30/3/23). Gap Analysis66313 30/3/23). Information Governance247 30/3/23). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน166 29/3/23). ความเสี่ยง 63179 29/3/23). ความเสี่ยง 64160 29/3/23). ความเสี่ยง 66295 29/3/23). การจัดการศักยภาพ224 29/3/23). แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลน่าน ประจำปี 2566143 15/8/22). HA มาตรฐานฉบับที่ 5 เผยแพร่1083 15/8/22). เกณฑ์ประเมิน TMI_นำร่อง1020 27/5/22). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1268 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ1001 25/4/22). คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำโรงพยาบาลน่าน896 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอภิบาลสารสนเทศ949 25/4/22). คำสั่งโรงพยาบาลน่าน เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่983 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบอภิบาลสารสนเทศ 2565846 9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)1731 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual1323 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง1311 8/11/20). การป้องกันไวรัส1130 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต1206 8/11/20). การใช้งานอีเมล์1103 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์1068 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก1020 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา877 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน1017 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ901 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ957 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย957 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล1003 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file909 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล945 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม1078 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)1058 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563958 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-2563916 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.25631011 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-2563963 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน1044 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน1106 3/12/19). Digital tranformation1204 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน1730 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ1201 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital1335 19/4/19). ความเสี่ยงปี 621492 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen1590 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN1443 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management1582 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 1410 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual1681 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual1381 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency1450 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1703 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-25652211 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน1527 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)1630 19/9/16). Capacity Management1538 19/9/16). Software Development Quality Control1419 19/9/16). Clinical Data Quality Control1177 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management1468 19/9/16). Security Management1202 19/9/16). IT Risk Management1541 19/9/16). IT Master Plan1317 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1148 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ1208 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ1338 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ1444 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์1965 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย1235 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5223 21/7/14). อุปกรณ์ไอที25571181 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware1138 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล961 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน1003 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS3827 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care1020 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)1169