เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

15/7/19). Digital Transformation Nanhospital89 19/4/19). ความเสี่ยงปี 62175 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen341 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN298 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management328 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 246 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual331 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual271 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency281 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ391 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-2565471 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน284 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)268 19/9/16). Capacity Management305 19/9/16). Software Development Quality Control235 19/9/16). Clinical Data Quality Control153 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management204 19/9/16). Security Management172 19/9/16). IT Risk Management270 19/9/16). IT Master Plan173 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ147 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ173 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ177 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ200 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์384 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย182 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์796 13/10/14). การพัฒนาโปรแกรม REFER online โรงพยาบาลน่าน110 21/7/14). อุปกรณ์ไอที2557140 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware145 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อ115 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน87 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER ระบบรายงานและการแก้ไข104 17/7/14). คู่มือการใช้โปรแกรม THAI REFER การส่งต่อรายโรค85 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล101 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน89 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS237 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care117 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)105