โรงพยาบาลน่าน ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 3 (ขั้นก้าวหน้า)

อีก 1 มาตรฐานที่เรา ชาว รพ.น่านภาคภูมิใจ โรงพยาบาลน่านผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 3 (ขั้นก้าวหน้า) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอายุการรับรอง 2 ปี

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 อ่าน(728)