โรงพยาบาลน่าน ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 3

โรงพยาบาลน่านผ่าน TMI L.3 แล้ว

โรงพยาบาลน่าน ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 3 และได้รับใบประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นความภาคภูมิใจของชาวโรงพยาบาลน่าน

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน จนท.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านทุกท่านที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ IT โรงพยาบาลน่านได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้อย่างสูง 

 

IT @ Nanhospital 2018

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(2020)