เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

7/7/23). ประกาศระเบียนปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์.(Social.Media) 2566678 27/6/23). DATA CENTER 66687 26/6/23). การจัดเก็บและส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ549 22/6/23). (admin)คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน66719 22/6/23). (user)คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน66550 22/6/23). การบริหารจัดการความเสี่ยง2566765 14/6/23). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ600 19/5/23). แผนแม่บทยุทธศาสตร์ IT 2566-2570723 16/5/23). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 563 30/3/23). Gap Analysis66673 30/3/23). Information Governance500 30/3/23). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน392 29/3/23). ความเสี่ยง 63377 29/3/23). ความเสี่ยง 64344 29/3/23). ความเสี่ยง 66600 29/3/23). การจัดการศักยภาพ509 29/3/23). แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลน่าน ประจำปี 2566340 15/8/22). HA มาตรฐานฉบับที่ 5 เผยแพร่1347 15/8/22). เกณฑ์ประเมิน TMI_นำร่อง1275 27/5/22). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1500 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ1200 25/4/22). คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำโรงพยาบาลน่าน1109 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอภิบาลสารสนเทศ1163 25/4/22). คำสั่งโรงพยาบาลน่าน เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่1198 25/4/22). แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบอภิบาลสารสนเทศ 25651072 9/11/20). แผนแม่บท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโงพยาบาลน่าน (ปรับปรุง ตุลาคม 2563)1992 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับสำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.2563_User Manual1502 8/11/20). การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง1525 8/11/20). การป้องกันไวรัส1345 8/11/20). การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต1429 8/11/20). การใช้งานอีเมล์1312 8/11/20). การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์1263 8/11/20). การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก1231 8/11/20). การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา1059 8/11/20). การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน1223 8/11/20). การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ1094 8/11/20). เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ1161 8/11/20). เรื่องการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย1170 8/11/20). การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล1206 8/11/20). เรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file1097 8/11/20). การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล1137 8/11/20). แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบล่ม1315 8/11/20). นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ security_policy_Han_hospital(2563)1256 8/11/20). คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual สำหรับผู้ใช้งาน พ.ศ.25631124 8/11/20). แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ-25631123 8/11/20). กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล พ.ศ.25631250 8/11/20). แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์-โรงพยาบาลน่าน-25631151 8/11/20). แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียน-โรงพยาบาลน่าน1280 8/11/20). การขอคัดถ่ายสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย-โรงพยาบาลน่าน1359 3/12/19). Digital tranformation1420 3/12/19). HA IT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน1998 3/12/19). การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการศักยภาพ1359 15/7/19). Digital Transformation Nanhospital1507 19/4/19). ความเสี่ยงปี 621668 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Activity, Incidence and Problem Managemen1807 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ Clinical data Quality control_NAN1643 19/11/18). ไฟล์นำเสนอ security management1794 26/10/18). ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 1575 4/10/18). Admin คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual1861 4/10/18). User คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์คอมฯรพ.น่าน61 Work Manual1545 4/10/18). แผนรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน2561 IT Contingency1633 22/8/18). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1882 8/12/17). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2561-25652435 21/11/16). สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี โรงพยาบาลน่าน1745 13/11/16). แผนรับสถานกราณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.น่าน (ฉบับปรับปรุง)1826 19/9/16). Capacity Management1779 19/9/16). Software Development Quality Control1658 19/9/16). Clinical Data Quality Control1358 19/9/16). Service Level Agreement,Incident and Problem Management1660 19/9/16). Security Management1396 19/9/16). IT Risk Management1724 19/9/16). IT Master Plan1526 6/7/15). ประกาศนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1342 27/4/15). แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ1415 27/4/15). SLA ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ1584 27/4/15). SLA ด้านระบบสารสนเทศ1714 27/4/15). SLA ด้านระบบคอมพิวเตอร์2229 27/4/15). ศูนย์กลางข้อมูล และ โครงสร้างระบบเครือข่าย1441 20/4/15). สมุดบัญชีคุมเลขครุภัณฑ์ สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5818 21/7/14). อุปกรณ์ไอที25571393 18/7/14). ผังกระบวนการแก้ปัญหาช่าง Hardware1330 17/7/14). อัตราสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล1106 17/7/14). คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน1170 17/7/14). คู่มือติดตั้ง Client INFINITT Radiologists PACS4175 17/7/14). คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care1190 17/7/14). คู่มือการใช้งานโปรแกรมแพทย์พยาบาล(PRO DOC)1362