ศูนย์เทคฯ รพ.น่าน ขอแสดงความยินดีคุณอานัน ไชยช่อฟ้า ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดน่าน"

ขอแสดงความยินดีคุณอานัน ไชยช่อฟ้า ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดน่าน"  คุณคือความภาคภูมิใจของพวกเรา

ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2022 อ่าน(1162)