ชาวโรงพยาบาลน่าน ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ในโอกาส พว.โสภา อิสระณรงค์พันธ์

ชาวโรงพยาบาลน่าน ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ในโอกาส พว.โสภา อิสระณรงค์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ รพ.น่าน ได้รับรางวัล “นำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น สาขาอายุรกรรม”
การประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan)

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(1054)