SLA

ภาพกิจกรรม ทั้งหมด »

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ


นายแพทย์วรวิทย์ แอมอิ่มอนันต์

(รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ)


โสภา อิสระณรงค์พันธ์

(หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์)

ระบบอื่นๆ